13 cấu trúc viết lại câu thường gặp trong tiếng Anh

Trong bài thi tiếng Anh, không chỉ có phần nghe khiến nhiều thí sinh mất điểm mà còn phần viết lại câu cũng gây cho thí sinh khá nhiều rắc rối. Bởi thế mà du học New Vision sưu tập được 13 cấu trúc viết lại câu để chia sẻ với bạn ở bài viết dưới đây:

1. Cấu trúc liên quan đến câu đảo ngữ

  • No sooner had I arrived home than the phone rang
  • Hardly had I arrived home when the phone rang
  • Never will I speak to him again
  • Only after posting the letter did I realize that I had forgotten to put on a stamp
  • Not until I asked a passer by did I know where I was
  • Around the corner is the hospital
cau-truc-viet-lai-cau
Cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

2. Cấu trúc liên quan đến câu bị động

  • Have Sb do st => have st done

Ví dụ: We get him to look after our house when we are on business

=> We get our house looked after when we are on business

  • Make sb do st => Sb be made to do st
  •  People say S +V

=> It be said that S +V

=> S be said to V / to have P2

viet-lai-cau
Cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

3. Cấu trúc liên quan đến so sánh

Sự chuyển đổi cấu trúc ngang bằng – so sánh hơn

Ví dụ: Sally is the tallest girl in her class

=> No one in Sally’s class is as tall as her

=> No one in Sally’s class is taller than her

- Cấu trúc tăng tiến cấp độ: The 8- year-old bride movie is more and more interesting

- Cấu trúc càng…càng: The older he is, the less he wants to travel

viet-lai-cau-tieng-anh
Viết lại câu trong tiếng Anh

1. S + began / started + to V/ V-ing + time ago: bắt đầu làm gì…

Viết lại thành: S + have/has + P2 / been Ving+ for / since

Ví dụ: She began to play the piano 5 years ago

=> She has played/ has been playing the piano for 5 years

2. S + last + Ved + time + ago: lần cuối cùng làm gì

=> S + have / has + not + for + time

=> It’s + time + since + S + last + Ved

=> The last time + S + V ed + was + time + ago

Ví dụ: It last snowed 2 weeks ago

=> It hasn’t snowed for 2 weeks

=> It’s 2 weeks since it last snowed

=> The last time it snowed was 2 weeks ago

3. This is the first time + S + has/ have + P2: lần đầu làm gì

cau-truc-cau-tieng-anh
Cấu trúc câu viết lại trong tiếng Anh

=> S +have/ has + never + P2+ before

=> S+ have/ has not+ P2+ before

Ví dụ: This is the first time I have met him

=> I have never met him before

=> I haven’t met him before

4. This is the Superlative + S+ have/has + P2

=> S + have/ has + never + P2+ such a/an + adj + N than this

Ví dụ: This is the most interesting novel I have ever read

=> I have never read such an interesting novel

=> I have never read a more interesting novel than this

5. S + be/V + too + adj/adv + (for someone) + to do ST: quá …để cho ai làm gì

Ví dụ:

- The top shelf is too high for the children to reach

- He ran too fast for me to follow

6. S + be/ V + such + a/an + adj + N(s) + that + S + V + O: quá …đến nỗi mà…

Ví dụ:

- It is such a high top shelf that the children can not reach it

- He was such a fast runner that I could not follow him

7. S + Be/V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something: Đủ…cho ai đó làm gì

Ví dụ: She is too young to get married

=> She isn’t old enough to get married

8. It’s adj (for Sb) to do sth: Ai đó làm gì như thế nào?

=> Doing sth be adj to do sth

Ví dụ: It’s difficult for me to wake up early in the morning

=> Waking up early in the morning is difficult for me

=> I find waking up early in the morning difficult

=> I find it difficult to wake up in the morning

=> Trying your best for what you want is cool

9. S+ should/ ought to/ had better+ V

=> It’s time for sb to do sth

=> It’s (high/ about) time S + did sht: thể hiện sự phàn nàn, chê trách “ sao bây giờ mà vẫn chưa làm”

Ví dụ: You’d better go right now

=> It’s time for you to go now

=> It’s time you went now

10. Although / Though / Even though + clause + S+ V

=> Despite/ In spite of + noun/ Ving

=> Despite / in spite of the fact that S + V…

Ví dụ: Although they don’t have money, they still live happily

=> Despite no money/ having no money, they still live happily

=> In spite of the fact that they don’t have money, they still live happily

11. S + V+so that/ in order that + S + V

Ví dụ: She studies hard in order that she can pass the final examination

=> She studies hard to pass the final examination

12. There’s no point in Ving: không đáng, không có ích khi làm gì?

=> It’s no good/ no use Ving

=> It’s not worth Ving

Ví dụ: There’s no point in arguing

=> It’s no good/ no use arguing

=> It’s not worth arguing

13. Cấu trúc liên quan đến câu gián tiếp

- Gợi ý cho người khác “ Why don’t you + Vo?

=> S + suggest + that + S + should/shouldn’t +V

Ví dụ: “ Why don’t you have a rest?” he said to her

=> He suggested that she should have a rest

- Cáo buộc: S accused sb of doing Sth

“ You stole the money on the table”, she said to him

=> She accused him of stealing the money on the table

Bạn có thể xem thêm một số cách học tiếng Anh.

Hy vọng với 13 cấu trúc viết lại câu ở trên mà du học New Vision vừa chia sẻ sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong các kỳ thi tiếng Anh.